ภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ มุ่งเน้นที่พัฒนานิสิตให้นำความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติอย่างมีเหตุผล เพื่อประยุกต์ใช้ในปัญหาโลกจริงอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ และการใช้หลักตรรกศาสตร์เพื่อวิเคราะห์ความถูกต้องของทฤษฏีที่ใช้ พร้อมทั้งยังส่งเสริมนิสิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อจะได้เป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพของสังคม

 

ภาควิชาคณิตศาสตร์ เปิดสอน ระดับปริญญาตรี ใน 2 หลักสูตร ได้แก่ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์  ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างนัก คณิตศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถ และ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถิติ   มีจุดมุ่งหมาย สร้างนักสถิติที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการวิเคราะห์ และวิจัยเชิงสถิติ โดยทั้งสองหลักสูตรนั้น ต้องการที่จะตอบสนองต่อแนว นโยบายการพัฒนาประเทศ และให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม และประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรมและ จริยธรรม

คณาจารย์

รศ.ดร.คณินทร์ ธีรภาพโอฬาร
โทรศัพท์ภายใน : 3049
Email : kanint@buu.ac.th

รศ.ดร.อภิสิทธิ์ ภคพงศ์พันธุ์
โทรศัพท์ภายใน : 3038
Email : apisit.buu@gmail.com

ผศ.ดร.จุฑารัตน์ คงสอน
โทรศัพท์ภายใน : 3037
Email : jutarat_k@buu.ac.th

ผศ.ดร.ชาติไทย ไทยประยูร
โทรศัพท์ภายใน : 3038
Email : chatthai@buu.ac.th

ผศ.ดร.ดวงกมล ผลเต็ม
โทรศัพท์ภายใน : 3099
Email : duangkamolp@buu.ac.th

ผศ.ดร.เดชชาติ สามารถ
โทรศัพท์ภายใน : 3046
Email : detchat.sa@buu.ac.th

ผศ.นพรัตน์ แป้นงาม
โทรศัพท์ภายใน : 3038
Email : noparatk@buu.ac.th

ผศ.ดร.บัณฑิตา ฉัตรเท
โทรศัพท์ภายใน : 3048
Email : bunthita@buu.ac.th

ผศ.ดร.บำรุงศักดิ์ เผื่อนอารีย์
โทรศัพท์ภายใน : 3081
Email : bumrungsak@buu.ac.th

ผศ.ดร.บุญยงค์ ศรีพลแผ้ว
โทรศัพท์ภายใน : 3048
Email : boonyong@buu.ac.th

ผศ.ดร.ปรียานุช เชื้อสุข
โทรศัพท์ภายใน : 3048
Email : preeyanuch.ch@buu.ac.th

ผศ.ปรียารัตน์ นาคสุวรรณ์
โทรศัพท์ภายใน : 3080
Email : preeyarat@buu.ac.th

ผศ.ดร.รักพร ดอกจันทร์
โทรศัพท์ภายใน : 3047
Email : rakporn@buu.ac.th

ผศ.ดร.ลี ศาสนพิทักษ์
โทรศัพท์ภายใน : 3037
Email : lee.sa@buu.ac.th

ผศ.ดร.วนิดา พงษ์ศักดิ์ชาติ
โทรศัพท์ภายใน : 3046
Email : vanida@buu.ac.th

ผศ.ดร.วรวิมล เจริญทัมมะสถิต
โทรศัพท์ภายใน : 3049
Email : ank.buu@gmail.com

ผศ.ดร.สมคิด อินเทพ
โทรศัพท์ภายใน : 3176
Email : intep@buu.ac.th

ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล
โทรศัพท์ภายใน : 3099
Email : sahattay@buu.ac.th

ผศ.ดร.สาธินี เลิศประไพ
โทรศัพท์ภายใน : 3099
Email : satineel@buu.ac.th

ผศ.ดร.สินีนาฏ ศรีมงคล
โทรศัพท์ภายใน : 3176
Email : sineenart@buu.ac.th

ผศ.เสาวรส ศรีสุข
โทรศัพท์ภายใน : 3046
Email : saowaros@buu.ac.th

ผศ.ดร.อภิชาติ เนียมวงษ์
โทรศัพท์ภายใน : 3081
Email : apichat@buu.ac.th

ผศ.ดร.อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา
โทรศัพท์ภายใน : 0 3810 3064
Email : apisak@buu.ac.th

ผศ.ดร.อรรณพ แก้วขาว
โทรศัพท์ภายใน : 3036
Email : tor_idin@buu.ac.th

ผศ.ดร.อารยา วิวัฒน์วานิช
โทรศัพท์ภายใน : 3176
Email : arayawi@buu.ac.th

ผศ.ดร.อารีรักษ์ ชัยวร
โทรศัพท์ภายใน : 3047
Email : areerak@buu.ac.th

อ.ดร.จันทร์จิรา พิลาแดง
Email : janjira.pi@buu.ac.th

อ.ดร.พัชรวดี พูลสำราญ
โทรศัพท์ภายใน : 3161
Email : patcharp@buu.ac.th

อ.ดร.ภคินกร พูนพายัพ
Email : phakhinkon.ph@buu.ac.th

อ.ดร.ภัทราพร ทองนิ่ม
Email : Pattharaporn@buu.ac.th

อ.ดร.ลภัสรดา ฤทธิ์คำรพ
Email : lapasrada.si@buu.ac.th

อ.ดร.อุไซนา นิยมเดชา
Email : ausaina.ni@buu.ac.th

อ.ภัทราภรณ์ กิจผลเจริญ
โทรศัพท์ภายใน : 3036
Email : pattara@buu.ac.th

เจ้าหน้าที่

นางกฤติกา วัฒนพันธุ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์ภายใน : 3078
Email : krittika@go.buu.ac.th

นายศุภกฤต นาวิน
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ภายใน : 3078
Email : supakit@go.buu.ac.th

รศ.ดร.อภิสิทธิ์ ภคพงศ์พันธุ์
หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์

คลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์ สอวน. ภาคตะวันออก
รายการ ร้อยเรื่องเมืองไทยกับ สอวน. | ช่อง Youtube : POSN Channel