ข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียารัตน์ นาคสุวรรณ์
สังกัด : ภาควิชาคณิตศาสตร์
โทรศัพท์ : 0 3810 3080
อีเมล : preeyarat@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ