การเรียนการสอนที่เข้มข้นโดยคณาจารย์ที่มีคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์หลากหลายสาขา และนิสิตได้ฝึกทำปฏิบัติการและทำวิจัยระหว่างเรียน

ชีวิตความเป็นอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยที่สะดวกสบายด้วยสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ทุนการศึกษา เครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูง ห้องสมุด ฯลฯ

เพิ่มโอกาสในการได้งานทำของบัณฑิต เนื่องจากเป็นคณะวิทยาศาสตร์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ECC ที่เน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน