ข่าวประชาสัมพันธ์

More :.

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมค่ายดารารศาสตร์โอลิมปิก สอวน. (ค่าย2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 โครงการ วมว. (สำรองรอบที่ 3 : ลำดับที่ 22-23)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 โครงการ วมว. (สำรองรอบที่ 2 : ลำดับที่ 16-21)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 โครงการ วมว. (สำรองรอบที่ 1 : ลำดับที่ 1-15)

เรียนรู้นอกห้องเรียนเกี่ยวกับหัวข้อ “Physiological Response to Exercise”

โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการเตรียมนักเรียนคุณภาพสู่รั้วมหาวิทยาลัย

ผลงานนักเรียน

More:.

โครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ค่าย 2 ประจำปี พ.ศ.2564

โครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ค่าย 1 ประจำปี พ.ศ.2564

เข้าร่วมการแข่งขันโครงการ EEC ต้นแบบสร้างอนาคต จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรืออีอีซี

Synthesis of Functionalized Ionic Liquids for Evaluation of Antibacterial Activity สาขาเคมีและเศรษฐกิจชีวภาพ

รางวัลชนะเลิศ Special Event : Idea Pitching

Scius Forum ครั้งที่ 11