การเรียนการสอน

            หลักสูตรโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาบูรพา โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) เป็นหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียน มีความโดดเด่นในด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดแก้ปัญหาผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์ทางทะเล โดยมีเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้

            โครงสร้างหลักสูตรนี้เกิดจากแนวคิดในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและการเรียนรู้ที่จะเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องเหมาะสม และส่งเสริมการทำโครงงาน การฝึกวิจัยทางวิทยาศาสตร์ โดยมีคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ และจากสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นอาจารย์ผู้สอนและเป็นที่ปรึกษางานวิจัยเพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมในการศึกษา และเห็นคุณค่าของทรัพยากร โดยเฉพาะทรัพยากรทางทะเลของประเทศไทย

การจัดการเรียนการสอน โครงการ วมว.

- เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- มีความเข้มข้นของรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เทียบเคียงได้กับหลักสูตรของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

- เสริมด้วยความโดดเด่นทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล

- เนื้อหารายวิชาวิทย์–คณิตขั้นสูง (รายวิชาเพิ่มเติม) เทียบเท่าระดับหลักสูตรปริญญาตรี ปีแรก

- เน้นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์