กิจกรรมในหลักสูตร

1. ภาพกิจกรรมปฎิบัติการ รายวิชาฟิสิกส์