การคัดเลือกนักเรียน

          กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ร่วมมือโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ในการผู้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนรอบ แรกจากนักเรียนทั่วประเทศที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยดำเนินการพร้อมกับการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (ใช้ข้อสอบเดียวกัน) สำหรับการคัดเลือกรอบสองมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งของโครงการ วมว. จะเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงมีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 30 คนต่อห้องเรียนโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
          1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
              1.1 กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า 
              1.2 มีผลการเรียน ดังนี้
                  1.2.1 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
                  1.2.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ที่ 1 และ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
                  1.2.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
              1.3 มีสัญชาติไทย (มีเลขประจำตัวประชาชน)
              1.4 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการพักในหอพัก 
              1.5 สามารถพักอยู่ในโรงเรียนหรือสถานที่ที่โรงเรียนจัดไว้ให้ในลักษณะโรงเรียนประจำได้และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนในปัจจุบัน หรือที่จะได้มีการกำหนดในอนาคต     
          2. สิทธิในการเลือกโรงเรียน
              นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1. ทุกคนสามารถสมัครรับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนของโครงการได้ (ไม่กำหนดพื้นที่รับสมัคร) โดยให้สิทธิการเลือก โรงเรียน 2 รูปแบบ ซึ่งต้องระบุในการสมัครให้ชัดเจน มีรายละเอียดดังนี
              2.1 รูปแบบที่ 1 ประสงค์สมัครเข้าเรียนโรงเรียนในโครงการ วมว. เพียง 1 แห่งเท่านั้น หรือ
              2.2 รูปแบบที่ 2  ประสงค์สมัครเข้าเรียนโรงเรียนในโครงการ วมว. 1 แห่ง และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (นักเรียนสามารถผ่านการคัดเลือกได้ทั้ง 2 โรงเรียน) ทั้งนี้ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนในการสอบคัดเลือกรอบสองเท่ากันให้ผู้สอบที่เลือกสมัครรูปแบบที่ 1 ได้สิทธิในการเข้าเรียนโครงการ วมว. ก่อน

          3. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
              การประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จะประกาศผลทางเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเว็บไซต์ของโรงเรียน ทั้งนี้ เกณฑ์การพิจารณาผลการสอบคัดเลือก จะพิจารณาจากคะแนนผลการสอบคัดเลือกรอบสองเท่านั้น  โดยไม่นำคะแนนสอบคัดเลือกรอบแรกมารวมด้วย และกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนในการสอบคัดเลือกรอบสองเท่ากัน ให้ผู้สอบที่เลือกสมัครรูปแบบที่ 1     
          4. การมอบตัว  
              ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนของโครงการต้องไปมอบตัวเข้าเรียน โดยมีบิดา มารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบตามกฎหมายเป็นผู้ทำสัญญามอบตัวตามวันและเวลาที่แต่ละโรงเรียนกำหนด     
          5. ค่าใช้จ่ายในการเรียน
              ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนในโครงการทุกคนจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอนในช่วงเปิดภาคการศึกษา ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อนึ่ง นักเรียนสามารถสมัครขอรับทนการศึกษาอื่น ๆ ได้ ซึ่งจะพิจารณาอนุมัติให้การสนับสนุนเป็นกรณี ๆ ไป
          6. โอกาสในการศึกษาต่อ
              นักเรียนที่จบการศึกษาจากโครงการนี้ จะมีโอกาสในการศึกษาต่อโดยวิธีการรับตรง และได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของโครงการ วมว. ภายใต้เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยนั้น ๆ กำหนด เพื่อพัฒนาไปเป็นนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต