ความเป็นมา

                กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะเป็นองค์กรหลักด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศได้ริเริ่ม “โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย” (โครงการ วมว.) ขึ้น เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อพัฒนาเป็นฐานนักวิจัย ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการเพิ่มผลิตภาพ และสร้างนวัตกรรม ในภาคการผลิตและบริการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีประสิทธิผลของประเทศต่อไปในอนาคต และคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๐ ได้มีมติให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย โดยในระยะที่ ๒ มีระยะเวลาดำเนินการโครงการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ -๒๕๖๕ มีคู่มหาวิทยาลัย -โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๘ คู่มหาวิทยาลัย –โรงเรียน

                โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยบูรพา เริ่มรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา ๒๕๕๖ และรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รุ่นที่ ๗ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งปัจจุบัน มีนักเรียน สำเร็จการศึกษาแล้ว จำนวน ๔ รุ่น จำนวน ๒๐๔ คน กำลังศึกษา จำนวน ๘๒ คน จบการศึกษาแล้ว จำนวน ๙๔ คน และมีนักเรียนตกออกจำนวน ๒๘ คน