กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โครงการอบรมการดำน้ำขั้นพื้นฐาน (scuba diving)

โครงการอบรมการดำน้ำขั้นพื้นฐาน (Scuba diving) เพื่อให้นักเรียนโครงการ วมว. มีทักษะพื้นฐานในการดำน้ำแบบ Scuba diving อย่างปลอดภัยและสามารถนำไปต่อยอดในการทำวิจัยในอนาคต

โครงการเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ด้านการทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล

ส่งเสริมกระบวนการถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ทรัพยากรที่ถูกต้องให้กับเยาวชน

โครงการ วมว. กับห้องเรียนธรรมชาติ

โครงการ วมว. กับห้องเรียนธรรมชาติ จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ ค้นคว้าและลงมือปฏิบัติด้วยตนเองจากแหล่งการเรียนรู้จริงโดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ รวมทั้งเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้จากบุคคลในหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านดาราศาสตร์และพันธุ์พืชโดยตรง อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างทักษะชีวิตและการอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่นๆได้

ค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 11 จึงได้จัดโครงการฯ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว. เพื่อให้นักเรียนในโครงการ วมว. ได้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น กิจกรรมละลายพฤติกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสทำความรู้จักและสานสัมพันธ์กับเพื่อนต่างโรงเรียน การแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสามัคคี และกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อเป็นการเข้าถึงความรู้จากการสังเกตและปฏิบัติจากตัวอย่างจริง อีกทั้งยังเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนในโครงการ วมว. แต่ละโรงเรียนและเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการนอกห้องเรียนให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

โครงการผูกสัมพันธ์สานสามัคคีน้องพี่ วมว.

โครงการผูกสัมพันธ์สานสามัคคีน้องพี่ วมว. นักเรียน โครงการ วมว. ชั้น ม.4-6 ได้ร่วมกิจกรรมเพื่อสานความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา และยังมีรุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว ได้กลับมาเยี่ยมน้องๆ อีกด้วย กิจกรรมเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ร้อง เล่น เต้นรำ นอกจากการเรียนแล้ว เด็กๆ ได้โชว์ความสามารถอีกทักษะกันอย่างเต็มที่ 

โครงการ Creative thinking

โครงการอบรม Creative thinking จัดขึ้นเพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ทางความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน และเพื่อนําความคิดเหล่านั้นรังสรรค์นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียง

โครงการการเรียนรู้กลศาสตร์ผ่านเครื่องเล่น

โครงการการเรียนรู้กลศาสตร์ผ่านเครื่องเล่น ซึ่งจัดขึ้นที่ สวนสนุก Dream World จ. ปทุมธานี กิจกรรมนี้ ทางผู้จัดได้มอบหมายภารกิจให้นักเรียนได้สืบค้น ทดลอง หาข้อมูล และระดมความคิดเพื่อพิชิตภารกิจต่างๆ ซึ่งเด็กๆ ได้ทำกิจกรรมกันอย่างสนุกสนานและได้รับความรู้จากกิจกรรมดังกล่าวอีกด้วย โดยนักเรียนได้ฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ผ่านเครื่องเล่นที่สร้างสรรค์ออกแบบจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะวิชาฟิสิกส์ และนักเรียนได้เห็นตัวอย่างการประยุกต์ความรู้จากศาสตร์ต่างๆผ่านเครื่องเล่นหลากหลายชนิด และกิจกรรมนี้จะช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ ผ่านการสำรวจ การสังเกต และการทดสอบตามกระบวณการทางวิทยาศาสตร์ 

โครงการ ROBOTICS

เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนที่เข้ารับการอบรม มีความรู้และทักษะในการเขียนโปรแกรมในการทางานของหุ่นยนต์เบื้องต้นและเพื่อให้นักเรียนที่เข้ารับการอบรมนาทักษะที่ได้ไปต่อยอดงานวิจัยและเสริมแรงบันดาลใจวิชาชีพในอนาคต

โครงการว่ายน้ำเบื้องต้น

โครงการว่ายน้ําเบื้องต้นสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดขึ้นเพื่อปูพื้นฐานการว่ายน้ําให้นักเรียนมีทักษะที่ถูกต้อง ปลอดภัย และมีสมรรถภาพทางร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง รวมทั้งยังให้นักเรียนได้ออกกําลังกายและผ่อนคลายความตึงเครียดจากการเรียนอีกด้วย

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

เป็นโครงการที่จัดขึ้นให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ที่ดีและนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น กิจกรรมละลายพฤติกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสทำความรู้จักและสานสัมพันธ์กับเพื่อนต่างโรงเรียน การแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสามัคคี และกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อเป็นการเข้าถึงความรู้จากการสังเกตและปฏิบัติจากตัวอย่างจริง ตลอดจนเป็นการกระชับสายใยเพื่อเชื่อมโยงความผูกพันของนักเรียนและบุคลากรโครงการ วมว. ทั้ง ๑๙ มหาวิทยาลัยและคู่โรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งโครงการ “ค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ ๑๒” จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ SCiUS Go Abroad ปีการศึกษา 2562

นักเรียนโครงการ วมว. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  รุ่นที่ 6 ได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ SCiUS Go Abroad ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสาธารณรัฐเช็ก โดยนักเรียนได้เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้นอกห้องเรียนที่หลากหลาย อาทิเช่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการสื่อสาร ด้านวัฒนธรรม ด้านศิลปศาสตร์และประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ยังทำให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มตามศักยภาพ ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญในการสร้างนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยในอนาคต #SCiUS #BUU

กิจกรรมเสริมทักษะความคิดเชิงนวัตกรรมสำหรับนักเรียนโครงการ วมว. Phase 1 ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมเสริม วมว. SCiUS BUU Activities phase I: Creative thinking based on PBL เน้นกระบวนการสร้างและพัฒนาเชิงความคิดแบบนวัตกร เริ่มจากการมองปัญหาง่ายๆ รอบๆ ตัว รู้จักตั้งปัญหา และเด็กๆ ได้ฟุ้งไอเดียในการหาวิธีการแก้ปัญหาได้ยอดเยี่ยม ได้แสดงถึงความกล้าพูด กล้าคิด หาข้อสนับสนุน โต้แย้ง กันอย่างสนุกสนาน

 

กิจกรรมเสริมทักษะความคิดเชิงนวัตกรรมสำหรับนักเรียนโครงการ วมว. Phase 2.1 ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมเสริมทักษะความคิดเชิงนวัตกรรม Innovation and Co-creation Activities for SCiUS BUU นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการสร้างรูปแบบการทำงานของธุรกิจจากแผนธุรกิจ Business Model Canvas และได้เห็นและศึกษาแผนธุรกิจจากธุรกิจใหญ่ๆ ที่ประสบผลสำเร็จ เพื่อสร้างแนวคิด ไอเดียใหม่ๆ ต่อยอดในอนาคตต่อไป

โครงการวัยรุ่นวัยเรา ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมโครงการวัยรุ่นวัยเรา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ ที่จัดขึ้นในวันที่ ๑๗ - ๑๘ และ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับพัฒนาการเชิงจิตวิทยาวัยรุ่น นอกจากนี้เพื่อให้นักจิตวิทยาประเมินสภาวะทางอารมณ์เบื้องต้นของนักเรียนโครงการ วมว. อีกด้วย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพนักเรียนทางด้านการทำวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล ปีการศึกษา 2563

นักเรียนโครงการ วมว. ชั้น ม.4 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพนักเรียนทางด้านการทำวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันที่ 14-17 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

โครงการว่ายน้ำเบื้องต้น ม.4 ปีการศึกษา 2563

สำหรับการเรียนว่ายน้ำ ในโครงการว่ายน้ำเบื้องต้น ณ สระว่ายน้ำ โรงเรียนสาธิต ”พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา

ฝึกสอนโดย  อาจารย์นกและอาจารย์หนิง  ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 17.00-19.00 น.

โครงการการอบรมการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ปีการศึกษา 2563

โครงการการอบรมการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น สำหรับนักเรียนโครงการ วมว. ชั้น ม.4 ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม วมว. (กิจกรรมเสริมทักษะความคิดเชิงนวัตกรรมสำหรับนักเรียนโครงการ วมว.) อีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือเพื่อใช้ในการสร้างชิ้นงานนวัตกรรมที่เด็กๆ จะสร้างในอนาคต รอติดตามกันนะครับ ว่าเด็กๆ จะสร้างชิ้นงานเพื่อแก้ปัญหาหรือจะนำไปพัฒนาอะไร รับรองว่าจะสร้างประโยชน์ให้กับสังคมอย่างแน่นอนครับทั้งนี้ ทางโครงการ วมว. ขอขอบคุณ ดร.พิศักดิ์ เจิมประยงค์ อาจารย์จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรการอบรมในครั้งนี้

โครงการบูรณาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลสู่การประยุกต์ใช้จริง ปีการศึกษา 2563

ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นักเรียนชั้น ม.6 โครงการ วมว. ได้เข้าร่วมโครงการบูรณาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลสู่การประยุกต์ใช้จริงช่วงเช้าได้ศึกษาระบบนิเวศหญ้าทะเล ณ ชายหาดหน้าโรงพยาบาลอาภากร และได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ และเข้าเยี่ยมชมเรือรบหลวงจักรีนฤเบศร ณ ท่าเรือจุกเสม็ด ช่วงบ่ายศึกษาระบบนิเวศปะการัง โดยการดำน้ำตื้นหรือเรือพายในทะเล ณ หาดนางรำทางโครงการ วมว. ต้องขอขอบคุณ ดร.วิชญา กันบัว เป็นอย่างสูง ที่ได้ให้ความรู้ผ่านกิจกรรมบูรณาการ และได้นำนักเรียนไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ มา ณ ที่นี้

โครงการว่ายน้ำเบื้องต้นสำหรับนักเรียนชั้น ม.4

เริ่มแล้ว! โครงการว่ายน้ำเบื้องต้นสำหรับนักเรียนชั้น ม.4 ในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม เพื่อฝึกทักษะการว่ายน้ำ และนำไปต่อยอดในด้านต่างๆ ในอนาคต อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมเสริมเพื่อให้นักเรียนผ่อนคลายจากการเรียนให้กับเด็กๆ อีกด้วย

ทางโครงการ วมว. ขอขอบคุณอาจารย์สุวิชญา ทองทรัพย์ และอาจารย์ศศิประภา ทองเงิน อาจารย์ผู้ฝึกสอนว่ายน้ำ มา ณ ที่นี้ ด้วยครับ

โครงการผูกสัมพันธ์สานสามัคคีน้องพี่วมว

ภาพบรรยากาศการต้อนรับน้องๆ ม.4 โครงการ วมว. โดยพี่ๆ วมว. ได้จัดกิจกรรมได้อย่างน่ารักและสร้างสรรค์ ได้มีการจัดกิจกรรมเกมส์สนุกๆ ตอบคำถามต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และนอกจากนี้ พี่ๆ ยังเล่าประสบการณ์การใช้ชีวิตในรั้วโรงเรียน และกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย และทางโครงการ วมว. จะเชิญพี่ๆ ศิษย์เก่า วมว. จากหลากหลายสาขา หลากหลายคณะ หลากหลายมหาวิทยาลัย มาพูดคุยและแนะแนวน้องๆ อีกด้วยหวังว่ากิจกรรมดีดีแบบนี้ จะทำให้ครอบครัว วมว. แน่นแฟ้นและอบอุ่น นะครับ 

สุดท้ายนี้  ยินดีต้อนรับ SCiUS BUU รุ่นที่ 10 อย่างเป็นทางการ

 

โครงการสร้างแรงบันดาลใจในการทำวิจัย สัปดาห์ที่ 3

24 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30-10.30 น. โครงการ วมว. จัดโครงการสร้างแรงบันดาลใจในการทำวิจัย สัปดาห์ที่ 3 (สัปดาห์สุดท้าย)

โดยมี ผศ.ดร.นพพล วีระนพนันท์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรมศาสตร์ ม.บูรพา มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในวันนี้ เป็นอีกงานที่น่าสนใจมากๆ ได้รับแรงบันดาลใจทั้งครูและนักเรียน 

ทางโครงการ วมว. ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.นพพล วีระนพนันท์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรมศาสตร์ ม.บูรพา ที่ให้เกียรติมาในวันนี้

โครงการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว.

ภาพโครงการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว. วันเสาร์ ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ทางโครงการ ขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

กิจกรรม “SCiUS BUU Innovation Activities with Kubota Farm”

ภาพกิจกรรม “SCiUS BUU Innovation Activities with Kubota Farm” ในวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นักเรียนโครงการ วมว. ชั้น ม.4 ได้เข้าเยี่ยมชมคูโบต้าฟาร์ม อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นฟาร์มที่สร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ของคูโบต้าในภูมิภาคอาเซียน บนเนื้อที่มากกว่า 220 ไร่ โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเกษตรครบวงจรเพื่อยกระดับให้เป็นเกษตรแม่นยำที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและให้ผลลัพธ์คุ้มค่า รวมถึงบริหารจัดการรายได้อย่างยั่งยืนเพื่อนำพาภูมิภาคอาเซียนไปสู่เกษตรยุคใหม่อย่างเต็มภาคภูมิ

ทางโครงการ วมว. ขอขอบคุณทางคูโบต้าเป็นอย่างสูงที่ได้มอบโอกาสให้กับนักเรียนโครงการ วมว. ได้เข้าเยี่ยมชม ได้รับประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมมากมายในครั้งนี้

โครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ประมวลภาพโครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยนักเรียนโครงการ วมว. ได้ทัศนศึกษาร่วมกับเพื่อนๆ ชั้น ม.6 ทุกห้อง ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีสถานที่ทำกิจกรรม ได้แก่ วัดโพรงอากาศ และสวนปาล์มฟาร์มนก

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 13 แบบออนไลน์

เริ่มแล้ว! กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 13 แบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom นักเรียนโครงการ วมว. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคู่ศูนย์ทั่วประเทศได้เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีเจ้าภาพการจัดกิจกรรมคือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การทำปฎิบัติการในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ1 ของนักเรียนชั้นม.4/10 โครงการ วมว.

ประมวลภาพการทำปฎิบัติการในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ1 ของนักเรียนชั้นม.4/10 โครงการ วมว. เรื่อง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ณ อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์

โดยมี อ.ดร. ศิรศาธิญากร บรรหาร เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการทำปฏิบัติการในกับนักเรียน โดยนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ในอนาคตได้ ทั้งนี้ ทางโครงการ วมว. ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงครับ