กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โครงการอบรมการดำน้ำขั้นพื้นฐาน (scuba diving)

โครงการอบรมการดำน้ำขั้นพื้นฐาน (Scuba diving) เพื่อให้นักเรียนโครงการ วมว. มีทักษะพื้นฐานในการดำน้ำแบบ Scuba diving อย่างปลอดภัยและสามารถนำไปต่อยอดในการทำวิจัยในอนาคต

โครงการเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ด้านการทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล

ส่งเสริมกระบวนการถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ทรัพยากรที่ถูกต้องให้กับเยาวชน

โครงการ วมว. กับห้องเรียนธรรมชาติ

โครงการ วมว. กับห้องเรียนธรรมชาติ จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ ค้นคว้าและลงมือปฏิบัติด้วยตนเองจากแหล่งการเรียนรู้จริงโดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ รวมทั้งเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้จากบุคคลในหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านดาราศาสตร์และพันธุ์พืชโดยตรง อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างทักษะชีวิตและการอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่นๆได้

ค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 11 จึงได้จัดโครงการฯ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว. เพื่อให้นักเรียนในโครงการ วมว. ได้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น กิจกรรมละลายพฤติกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสทำความรู้จักและสานสัมพันธ์กับเพื่อนต่างโรงเรียน การแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสามัคคี และกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อเป็นการเข้าถึงความรู้จากการสังเกตและปฏิบัติจากตัวอย่างจริง อีกทั้งยังเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนในโครงการ วมว. แต่ละโรงเรียนและเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการนอกห้องเรียนให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

โครงการผูกสัมพันธ์สานสามัคคีน้องพี่ วมว.

โครงการผูกสัมพันธ์สานสามัคคีน้องพี่ วมว. นักเรียน โครงการ วมว. ชั้น ม.4-6 ได้ร่วมกิจกรรมเพื่อสานความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา และยังมีรุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว ได้กลับมาเยี่ยมน้องๆ อีกด้วย กิจกรรมเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ร้อง เล่น เต้นรำ นอกจากการเรียนแล้ว เด็กๆ ได้โชว์ความสามารถอีกทักษะกันอย่างเต็มที่ 

โครงการ Creative thinking

โครงการอบรม Creative thinking จัดขึ้นเพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ทางความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน และเพื่อนําความคิดเหล่านั้นรังสรรค์นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียง

โครงการการเรียนรู้กลศาสตร์ผ่านเครื่องเล่น

โครงการการเรียนรู้กลศาสตร์ผ่านเครื่องเล่น ซึ่งจัดขึ้นที่ สวนสนุก Dream World จ. ปทุมธานี กิจกรรมนี้ ทางผู้จัดได้มอบหมายภารกิจให้นักเรียนได้สืบค้น ทดลอง หาข้อมูล และระดมความคิดเพื่อพิชิตภารกิจต่างๆ ซึ่งเด็กๆ ได้ทำกิจกรรมกันอย่างสนุกสนานและได้รับความรู้จากกิจกรรมดังกล่าวอีกด้วย โดยนักเรียนได้ฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ผ่านเครื่องเล่นที่สร้างสรรค์ออกแบบจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะวิชาฟิสิกส์ และนักเรียนได้เห็นตัวอย่างการประยุกต์ความรู้จากศาสตร์ต่างๆผ่านเครื่องเล่นหลากหลายชนิด และกิจกรรมนี้จะช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ ผ่านการสำรวจ การสังเกต และการทดสอบตามกระบวณการทางวิทยาศาสตร์ 

โครงการ ROBOTICS

เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนที่เข้ารับการอบรม มีความรู้และทักษะในการเขียนโปรแกรมในการทางานของหุ่นยนต์เบื้องต้นและเพื่อให้นักเรียนที่เข้ารับการอบรมนาทักษะที่ได้ไปต่อยอดงานวิจัยและเสริมแรงบันดาลใจวิชาชีพในอนาคต

โครงการว่ายน้ำเบื้องต้น

โครงการว่ายน้ําเบื้องต้นสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดขึ้นเพื่อปูพื้นฐานการว่ายน้ําให้นักเรียนมีทักษะที่ถูกต้อง ปลอดภัย และมีสมรรถภาพทางร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง รวมทั้งยังให้นักเรียนได้ออกกําลังกายและผ่อนคลายความตึงเครียดจากการเรียนอีกด้วย

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

เป็นโครงการที่จัดขึ้นให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ที่ดีและนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น กิจกรรมละลายพฤติกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสทำความรู้จักและสานสัมพันธ์กับเพื่อนต่างโรงเรียน การแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสามัคคี และกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อเป็นการเข้าถึงความรู้จากการสังเกตและปฏิบัติจากตัวอย่างจริง ตลอดจนเป็นการกระชับสายใยเพื่อเชื่อมโยงความผูกพันของนักเรียนและบุคลากรโครงการ วมว. ทั้ง ๑๙ มหาวิทยาลัยและคู่โรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งโครงการ “ค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ ๑๒” จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ SCiUS Go Abroad ปีการศึกษา 2562

นักเรียนโครงการ วมว. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  รุ่นที่ 6 ได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ SCiUS Go Abroad ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสาธารณรัฐเช็ก โดยนักเรียนได้เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้นอกห้องเรียนที่หลากหลาย อาทิเช่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการสื่อสาร ด้านวัฒนธรรม ด้านศิลปศาสตร์และประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ยังทำให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มตามศักยภาพ ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญในการสร้างนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยในอนาคต #SCiUS #BUU

กิจกรรมเสริมทักษะความคิดเชิงนวัตกรรมสำหรับนักเรียนโครงการ วมว. Phase 1 ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมเสริม วมว. SCiUS BUU Activities phase I: Creative thinking based on PBL เน้นกระบวนการสร้างและพัฒนาเชิงความคิดแบบนวัตกร เริ่มจากการมองปัญหาง่ายๆ รอบๆ ตัว รู้จักตั้งปัญหา และเด็กๆ ได้ฟุ้งไอเดียในการหาวิธีการแก้ปัญหาได้ยอดเยี่ยม ได้แสดงถึงความกล้าพูด กล้าคิด หาข้อสนับสนุน โต้แย้ง กันอย่างสนุกสนาน

 

กิจกรรมเสริมทักษะความคิดเชิงนวัตกรรมสำหรับนักเรียนโครงการ วมว. Phase 2.1 ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมเสริมทักษะความคิดเชิงนวัตกรรม Innovation and Co-creation Activities for SCiUS BUU นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการสร้างรูปแบบการทำงานของธุรกิจจากแผนธุรกิจ Business Model Canvas และได้เห็นและศึกษาแผนธุรกิจจากธุรกิจใหญ่ๆ ที่ประสบผลสำเร็จ เพื่อสร้างแนวคิด ไอเดียใหม่ๆ ต่อยอดในอนาคตต่อไป

โครงการวัยรุ่นวัยเรา ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมโครงการวัยรุ่นวัยเรา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ ที่จัดขึ้นในวันที่ ๑๗ - ๑๘ และ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับพัฒนาการเชิงจิตวิทยาวัยรุ่น นอกจากนี้เพื่อให้นักจิตวิทยาประเมินสภาวะทางอารมณ์เบื้องต้นของนักเรียนโครงการ วมว. อีกด้วย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพนักเรียนทางด้านการทำวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล ปีการศึกษา 2563

นักเรียนโครงการ วมว. ชั้น ม.4 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพนักเรียนทางด้านการทำวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันที่ 14-17 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

โครงการว่ายน้ำเบื้องต้น ม.4 ปีการศึกษา 2563

สำหรับการเรียนว่ายน้ำ ในโครงการว่ายน้ำเบื้องต้น ณ สระว่ายน้ำ โรงเรียนสาธิต ”พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา

ฝึกสอนโดย  อาจารย์นกและอาจารย์หนิง  ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 17.00-19.00 น.

โครงการการอบรมการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ปีการศึกษา 2563

โครงการการอบรมการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น สำหรับนักเรียนโครงการ วมว. ชั้น ม.4 ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม วมว. (กิจกรรมเสริมทักษะความคิดเชิงนวัตกรรมสำหรับนักเรียนโครงการ วมว.) อีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือเพื่อใช้ในการสร้างชิ้นงานนวัตกรรมที่เด็กๆ จะสร้างในอนาคต รอติดตามกันนะครับ ว่าเด็กๆ จะสร้างชิ้นงานเพื่อแก้ปัญหาหรือจะนำไปพัฒนาอะไร รับรองว่าจะสร้างประโยชน์ให้กับสังคมอย่างแน่นอนครับทั้งนี้ ทางโครงการ วมว. ขอขอบคุณ ดร.พิศักดิ์ เจิมประยงค์ อาจารย์จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรการอบรมในครั้งนี้

โครงการบูรณาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลสู่การประยุกต์ใช้จริง ปีการศึกษา 2563

ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นักเรียนชั้น ม.6 โครงการ วมว. ได้เข้าร่วมโครงการบูรณาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลสู่การประยุกต์ใช้จริงช่วงเช้าได้ศึกษาระบบนิเวศหญ้าทะเล ณ ชายหาดหน้าโรงพยาบาลอาภากร และได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ และเข้าเยี่ยมชมเรือรบหลวงจักรีนฤเบศร ณ ท่าเรือจุกเสม็ด ช่วงบ่ายศึกษาระบบนิเวศปะการัง โดยการดำน้ำตื้นหรือเรือพายในทะเล ณ หาดนางรำทางโครงการ วมว. ต้องขอขอบคุณ ดร.วิชญา กันบัว เป็นอย่างสูง ที่ได้ให้ความรู้ผ่านกิจกรรมบูรณาการ และได้นำนักเรียนไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ มา ณ ที่นี้