.........

 

        คณะวิทยาศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นมาพร้อมกับการจัดตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2498 เริ่มแรกใช้ชื่อ คณะวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มี 5 แผนกวิชา ได้แก่ แผนกวิชาคณิตศาสตร์ แผนกวิชาเคมี แผนกวิชาชีววิทยา แผนกวิชาฟิสิกส์ และแผนกวิชาวิทยาศาสตร์ ดำเนินการสอนวิทยาศาสตร์พื้นฐานให้กับหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ร่วมกับคณะวิชาการศึกษา (ปัจจุบัน คือ คณะศึกษาศาสตร์) ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีทางการศึกษา เพื่อไปเป็นครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในปี พ.ศ.2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน และคณะวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "คณะวิทยาศาสตร์" โดยขณะนั้นมี 6 ภาควิชา ได้แก่ 1. ภาควิชาคณิตศาสตร์ 2. ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 3. ภาควิชาเคมี 4. ภาควิชาชีววิทยา 5. ภาควิชาฟิสิกส์ 6. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

       จนถึงปัจจุบันประกอบด้วย 9 ภาควิชา และในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้เปลี่ยนจากภาควิชามาเป็นสาขาวิชา สังกัดสำนักงานจัดการศึกษา

       ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 8 ภาควิชา 1 สำนักงานจัดการศึกษา ได้แก่ 1. ภาควิชาคณิตศาสตร์ 2. ภาควิชาฟิสิกส์ 3. ภาควิชาชีววิทยา 4. ภาควิชาจุลชีววิทยา 5. ภาควิชาเคมี 6. ภาควิชาวาริชศาสตร์ 7. ภาควิชาชีวเคมี 8. ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร 9. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน