ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ ดร.จันทร์จิรา พิลาแดง
ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัด : ภาควิชาคณิตศาสตร์
โทรศัพท์ : 0 3810
อีเมล : janjira.pi@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ