ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ภัทราภรณ์ กิจผลเจริญ
สังกัด : ภาควิชาคณิตศาสตร์
โทรศัพท์ : 0 3810 3036
อีเมล : pattara@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ