ข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญยงค์ ศรีพลแผ้ว
สังกัด : ภาควิชาคณิตศาสตร์
โทรศัพท์ : 0 3810 3048
อีเมล : boonyong@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ