ข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิมล เจริญทัมมะสถิต
สังกัด : ภาควิชาคณิตศาสตร์
โทรศัพท์ : 0 3810 3049
อีเมล : ank.buu@gmail.com
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ