ข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวรส ศรีสุข
สังกัด : ภาควิชาคณิตศาสตร์
โทรศัพท์ : 0 3810 3046
อีเมล : saowaros@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ