ข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธินี เลิศประไพ
สังกัด : ภาควิชาคณิตศาสตร์
โทรศัพท์ : 0 3810 3099
อีเมล : satineel@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ