ข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์ แป้นงาม
สังกัด : ภาควิชาคณิตศาสตร์
โทรศัพท์ : 0 3810 3038
อีเมล : noparatk@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ