ข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลี ศาสนพิทักษ์
สังกัด : ภาควิชาคณิตศาสตร์
โทรศัพท์ : 0 3810 3037
อีเมล : lee.sa@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ