วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์

"สร้างนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อตอบสนองต่อแนวนโยบายการพัฒนาประเทศด้านวิทยาศาสตร์ทางน้ำ และให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมในการประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม"

ข้อมูลทั่วไป

ภาควิชาวาริชศาสตร์เป็นสาขาหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ภาคตะวันออก ของประเทศ อยู่ใกล้กับแหล่งอุตสาหกรรม แหล่งประมง และแหล่งชุมชนที่สำคัญ ดังนั้นการผลิตบัณฑิตจึงเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนทุกภาคส่วนทั้งองค์กรทางธุรกิจ และรัฐบาล

รายละเอียดหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ผลิตบัณฑิตด้านวาริชศาสตร์ ที่มีความรู้ความสามารถกว้างขวางในการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรในแหล่งน้ำ ทั้งน้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำเค็ม ในด้านที่เกี่ยวข้องกับการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางน้ำในด้านต่าง ๆ และการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้ำ โดยอย่างน้อยร้อยละ 50 ของนิสิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ สามารถประกอบอาชีพที่ตรงกับสายงานซึ่งรวมถึงการทำงานในภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงผู้ประกอบการอิสระ และไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต

 

รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี

แนวทางการประกอบอาชีพ

งานราชการ เช่น นักวิจัย/นักวิชาการกรมประมง กรมเจ้าท่า สำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข กรมอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ ครู/อาจารย์สถาบันอุดมศึกษาที่เปิด สอนสาขาวิชาประมง ชีววิทยา สัตว์วิทยา งานเอกชน เช่น เครือเจริญโภคภัณฑ์ โรงงานอาหารกระป๋อง และแช่เยือกแข็ง บริษัทส่งออกสัตว์น้ำสวยงาม นักวิชาการในห้องปฏิบัติการ ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือกิจการส่วนตัว

ชื่อปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวาริชศาสตร์)