ข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา พงษ์ศักดิ์ชาติ
สังกัด : ภาควิชาคณิตศาสตร์
โทรศัพท์ : 0 3810 3046
อีเมล : vanida@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ