ข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ แก้วขาว
สังกัด : ภาควิชาคณิตศาสตร์
โทรศัพท์ : 0 3810 3036
อีเมล : tor_idin@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ