ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ ดร.ภัทราพร ทองนิ่ม
ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัด : ภาควิชาคณิตศาสตร์
โทรศัพท์ : 0 3810
อีเมล : Pattharaporn@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ