ข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด อินเทพ
สังกัด : ภาควิชาคณิตศาสตร์
โทรศัพท์ : 0 3810 3176
อีเมล : intep@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ