ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ ดร.พัชรวดี พูลสำราญ
ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัด : ภาควิชาคณิตศาสตร์
โทรศัพท์ : 0 3810 3161
อีเมล : patcharp@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ