ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ ดร.ลภัสรดา ฤทธิ์คำรพ
ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัด : ภาควิชาคณิตศาสตร์
โทรศัพท์ : 0 3810
อีเมล : lapasrada.si@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ