ข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ เนียมวงษ์
สังกัด : ภาควิชาคณิตศาสตร์
โทรศัพท์ : 0 3810 3081
อีเมล : apichat@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ