ข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติไทย ไทยประยูร
สังกัด : ภาควิชาคณิตศาสตร์
โทรศัพท์ : 0 3810 3038
อีเมล : chatthai@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ