วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา

"พัฒนาครูคณิตศาสตร์ให้มีความรู้ความสามารถที่ลึกซึ้งทั้งทางด้านวิชาการและวิจัย โดยผ่าน ทางการจัดการเรียนรู้ที่เข้มข้น ฝึกให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ และได้ลงมือฝึกฝน ทักษะด้านต่าง ๆ ด้วยตนเอง"

ข้อมูลทั่วไป

       

"พัฒนาครูคณิตศาสตร์ให้มีความรู้ความสามารถที่ลึกซึ้งทั้งทางด้านวิชาการและวิจัย โดยผ่าน ทางการจัดการเรียนรู้ที่เข้มข้น ฝึกให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ และได้ลงมือฝึกฝน ทักษะด้านต่าง ๆ ด้วยตนเอง"

 

          วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับตัวเลข จำนวน การคิดคำนวณ และการให้เหตุผล กระบวนการทางคณิตศาสตร์จะช่วยให้ผู้เรียนรู้จักการคิดและวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล คิดอย่างรอบคอบ และรู้จักการสังเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างถูกต้อง ซึ่งมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตในยุคปัจจุบัน วิชาคณิตศาสตร์ยังเป็นรากฐานของเทคโนโลยีทุกแขนง ทั้งทางด้าน คอมพิวเตอร์ วิศวกรรม และอุตสาหกรรมต่างๆ การมีนักคณิตศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถย่อมส่งผลเป็นอย่างมากต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและพัฒนาประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมีครูคณิตศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถอย่างลึกซึ้งนอกจากตัวครูเองที่จะช่วยพัฒนาประเทศชาติแล้วครูคณิตศาสตร์ยังมีความสำคัญยิ่งในการเป็นผู้ถ่ายทอดและบ่มเพาะให้นักเรียนเป็นคนที่มีหลักการคิดวิเคราะห์แยกแยะ มีเหตุมีผล ซึ่งจะเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญของประเทศชาติต่อไป

รายละเอียดหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

     หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตรศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มหาบัณฑิตมีสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

  1. สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณทางวิชาการและแสดงออกซึ่งภาวะผู้นำในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
  2. อธิบายทฤษฎีหลักการ และขั้นตอนการทำวิจัยทางคณิตศาสตร์และคณิตศาสตรศึกษาได้อย่าง ถูกต้อง
  3. เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้สามารถวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตร พร้อมทั้งสามารถวางแผนและดำเนินการวิจัยคณิตศาสตร์หรือคณิตศาสตรศึกษา และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ได้เป็นอย่างดี
  4. มีภาวะผู้นำ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และงานที่ได้รับมอบหมาย
  5. สามารถนำความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และสถิติมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลได้อย่าง ถูกต้อง พร้อมทั้งสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาช่วยในการเผยแพร่ผลงาน วิชาการต่างๆ และสามารถสื่อสารผลงานวิชาการด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

          แผน ก แบบ ก 2 ไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต

 

รูปแบบของหลักสูตร 

          รูปแบบ:  หลักสูตรปริญญาโท
          ภาษาที่ใช้: หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
          การรับเข้าศึกษา: รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยได้ดี
          ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่น (ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือชุมชน): เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
          การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา: ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

 

ระบบการจัดการศึกษา

          มีภาคฤดูร้อน จำนวน 3 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 8 สัปดาห์ (ในช่วงเดือน มีนาคม ถึง พฤษภาคม)

แนวทางการประกอบอาชีพ

        มหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพเป็นครู อาจารย์คณิตศาสตร์ใน สถาบันการศึกษาทั้งในส่วนของรัฐและเอกชน นอกจากนี้สามารถเป็นนักวิจัย นักวิชาการในหน่วยงานของ รัฐและเอกชน รวมไปถึงการประกอบอาชีพอิสระต่าง ๆ

ชื่อปริญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา)