ทุนการศึกษาที่สนับสนุน

ทุนการศึกษาที่ยังเปิดรับสมัครอยู่
ทุนการศึกษาที่ปิดรับสมัครแล้ว
Card image cap

ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สำหรับนิสิตที่ประสงค์ช่วยงานคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนสนับสนุนการศึกษานิสิต ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ สำหรับนิสิตที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนการศึกษา บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด ประจำปีการศึกษา 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนสนับสนุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สำหรับนิสิตที่ประสงค์ช่วยงานภาควิชาหรือคณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนสนับสนุนการศึกษานิสิต ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ 'ทุนบูรพาเพื่อแผ่นดิน' ปีการศึกษา 2567
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนสนับสนุนการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ สำหรับนิสิตที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 1)
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนสนับสนุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สำหรับนิสิตที่ประสงค์ช่วยงานภาควิชาหรือคณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ประกาศการให้ทุนการศึกษาโครงการ ทุนส่งน้องเรียนจบ
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนสนับสนุนการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ สำหรับนิสิตที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนการศึกษาแก่บุตรชาวประมง สำหรับนักศึกษาด้านการประมง ประจำปี 2565
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนสนับสนุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สำหรับนิสิตที่ประสงค์ช่วยเหลืองานภาควิชาหรือคณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนสนับสนุนการศึกษานิสิต ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ 'ทุนบูรพาเพื่อแผ่นดิน' ปีการศึกษา 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนสนับสนุนการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา สำหรับนิสิตที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2565
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนสนับสนุนการศึกษานิสิต ประเภทช่วยงานนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สำหรับนิสิตที่ประสงค์ช่วยงานคณะและภาควิชา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนิสิตที่ไปศึกษาระยะสั้น 1 ภาคการศึกษา ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับทางมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ สาหรับนิสิตที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2564 (ภาคเรียนที่ 2)
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนบูรพาเพื่อแผ่นดิน ประจำปีการศึกษา 2565
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี สำหรับนิสิตที่ประสงค์ช่วยเหลืองานคณะวิทยาศาสตร์และภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที 2
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2564 (โดยคุณหัสสกรณ์ โรจน์ปิตินิธิกร)
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนส่งเสริมการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สำหรับนิสิตที่ประสงค์ช่วยเหลืองานคณะวิทยาศาสตร์และภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สำหรับนิสิตที่ไปศึกษาระยะสั้น 1 ภาคการศึกษา ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ปีกรศึกษา 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สำหรับนิสิตที่ไปศึกษาระยะสั้น 1 ภาคการศึกษา ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ปีกรศึกษา 2563 (ภาคเรียนที่ 2)
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา คระวิทยาศาสตร์ สำหรับนิสิตที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ สำหรับนิสิตที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สำหรับนิสิตที่ประสงค์ช่วยเหลืองานคณะวิทยาศาสตร์และภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนส่งเสริมการศึกษานิสิต ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สำหรับนิสิตที่ไปศึกษาระยะสั้น 1 ภาคการศึกษา ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนส่งเสริมการศึกษาสำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนส่งเสริมการศึกษานิสิต ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สำหรับนิสิตที่ไปศึกษาระยะสั้น 1 ภาคการศึกษา ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ปีการศึกษา2561
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนส่งเสริมการศึกษานิสิต ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สำหรับนิสิตที่ประสงค์ช่วยเหลืองานคณะวิทยาศาสตร์และภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนส่งเสริมการศึกษานิสิต ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สำหรับนิสิตที่เรียนดีและยากจน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนส่งเสริมการศึกษานิสิต ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สำหรับนิสิตที่มีปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา เป็นกรณีฉุกเฉิน ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนเพชรซายน์ ระดับปริญญาตรี สำหรับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รอบที่ ๑)
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนเพชรซายน์ ระดับปริญญาตรี สำหรับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2561 (งวดที่ 1)
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนส่งเสริมการศึกษา สำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนส่งเสริมการศึกษา สำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนส่งเสริมการศึกษาสำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนส่งเสริมการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ สำหรับนิสิตที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม

ทุนการศึกษาที่ยังเปิดรับสมัครอยู่
ทุนการศึกษาที่ปิดรับสมัครแล้ว
Card image cap

ทุนสนับสนุนการศึกษานิสิต ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ สำหรับนิสิตที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนสนับสนุนการศึกษานสิต ระดับบัณฑิตศึกษา ประเภททุนช่วยปฏิบัติงาน คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรเหมาจ่าย แบบเต็มเวลา แบบแผน ก ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนสนับสนุนการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ สำหรับนิสิตที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรเหมาจ่าย แบบเต็มเวลา แบบแผน ก ประจำภาคการศึกษา ที่ 1 ปีการศึกษา 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนสนับสนุนการศึกษานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประเภททุนช่วยปฏิบัติงาน คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนสนับสนุนการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ สำหรับนิสิตที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประเภททุนช่วยปฏิบัติงาน คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรเหมาจ่าย แบบเต็มเวลา แบบแผน ก ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนสนับสนุนการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา สำหรับนิสิตที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2565
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรเหมาจ่าย แบบเต็มเวลา แบบแผน ก ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประเภททุนช่วยงาน
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตแลกเปลี่ยนระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ สาหรับนิสิตที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2564 (ภาคเรียนที่ 2)
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรเหมาจ่าย แบบเต็มเวลา แบบแผน ก สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท ประเภททุนช่วยปฏิบัติงาน คณะวิทยาศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาโท ประเภททุนช่วยปฏิบัติงาน คณะวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา คระวิทยาศาสตร์ สำหรับนิสิตที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาโท ประเภททุนช่วยปฏิบัติงาน คณะวิทยาศาสตร์ ที่เข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรเหมาจ่าย แบบเต็มเวลา แผน ก แบบ ก 2 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาภาคการศึกษาแรกในภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ สำหรับนิสิตที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาโท ประเภททุนช่วยปฏิบัติงาน คณะวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรเหมาจ่ายแบบเต็มเวลา ปีการศึกษา 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนส่งเสริมการศึกษาสำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรเหมาจ่าย แบบเต็มเวลา
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนการศึกษานิสิตช่วยปฏิบัติงานสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

การให้ทุนการศึกษานิสิตช่วยงานปฏิบัติงานสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

การให้ทุนการศึกษานิสิตช่วยปฏิบัติงานสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรเหมาจ่าย แบบเต็มเวลา สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรเหมาจ่าย แบบเต็มเวลา สำหรับนิสิตหลักสูตรแผน ก แบบ ก1 ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนส่งเสริมการศึกษา สำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนส่งเสริมการศึกษา สำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรเหมาจ่าย แบบเต็มเวลา สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนส่งเสริมการศึกษาสำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรเหมาจ่าย แบบเต็มเวลา แบบแผน ก สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาภาคการศึกษา ที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนส่งเสริมการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ สำหรับนิสิตที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม

ทุนการศึกษาที่ยังเปิดรับสมัครอยู่
ทุนการศึกษาที่ปิดรับสมัครแล้ว
Card image cap

ทุนสนับสนุนการศึกษานิสิต ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ สำหรับนิสิตที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรเหมาะจ่าย แบบเต็มเวลา แบบ 1 และ แบบ 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนสนับสนุนการศึกษานสิต ระดับบัณฑิตศึกษา ประเภททุนช่วยปฏิบัติงาน คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนสนับสนุนการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ สำหรับนิสิตที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรเหมาจ่าย แบบเต็มเวลา แบบ 1 และแบบ 2 ประจำภาคการศึกษา ที่ 1 ปีการศึกษา 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนสนับสนุนการศึกษานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประเภททุนช่วยปฏิบัติงาน คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนสนับสนุนการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ สำหรับนิสิตที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประเภททุนช่วยปฏิบัติงาน คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรเหมาะจ่าย แบบเต็มเวลา แบบ 1 และ แบบ 2 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนสนับสนุนการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา สำหรับนิสิตที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2565
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรเหมาจ่าย แบบ 1 และ แบบ 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประเภททุนช่วยงาน
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตแลกเปลี่ยนระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ สาหรับนิสิตที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2564 (ภาคเรียนที่ 2)
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรเหมาจ่าย แบบเต็มเวลา สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียม สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรเหมาจ่าย แบบเต็มเวลา สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา คระวิทยาศาสตร์ สำหรับนิสิตที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ สำหรับนิสิตที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนส่งเสริมการศึกษาสำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรเหมาจ่าย แบบเต็มเวลา
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนการศึกษานิสิตช่วยปฏิบัติงานสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

การให้ทุนการศึกษานิสิตช่วยงานปฏิบัติงานสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

การให้ทุนการศึกษานิสิตช่วยปฏิบัติงานสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรเหมาจ่าย แบบเต็มเวลา สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนส่งเสริมการศึกษา สำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนส่งเสริมการศึกษา สำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรเหมาจ่าย แบบเต็มเวลา สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนส่งเสริมการศึกษาสำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ
รายละเอียดเพิ่มเติม

Card image cap

ทุนส่งเสริมการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ สำหรับนิสิตที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลจาก ฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา