ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ ดร.อุไซนา นิยมเดชา
ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัด : ภาควิชาคณิตศาสตร์
โทรศัพท์ : 0 3810 3080
อีเมล : ausaina.ni@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ