ข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล ผลเต็ม
สังกัด : ภาควิชาคณิตศาสตร์
โทรศัพท์ : 0 3810 3099
อีเมล : duangkamolp@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ