ข้อมูลบุคลากร

รองศาสตราจารย์ ดร.อภิสิทธิ์ ภคพงศ์พันธุ์
สังกัด : ภาควิชาคณิตศาสตร์
โทรศัพท์ : 0 3810 3038
อีเมล : apisit.buu@gmail.com
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ