ข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สังกัด : ภาควิชาคณิตศาสตร์
โทรศัพท์ : 0 3810 3157 กด 3
อีเมล : apisak@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ