ข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีรักษ์ ชัยวร
สังกัด : ภาควิชาคณิตศาสตร์
โทรศัพท์ : 0 3810 3047
อีเมล : areerak@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ