วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

"มุ่งสร้างนักวิชาการทางสาขาคณิตศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถเพื่อสนองต่อแนวนโยบายการพัฒนาประเทศ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมในการประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นผู้นำสังคมในการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน"

ข้อมูลทั่วไป

ยุคเทคโนโลยีในปัจจุบันเป็นยุคที่ทำให้ทุกคนต้องใช้การคิดคำนวณและเกี่ยวข้องกับตัวเลขอยู่ตลอดเวลา วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับตัวเลข จำนวนการคิดคำนวณต่าง ๆ ซึ่งมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตในยุคปัจจุบัน นอกจากจะเกี่ยวข้องกับการคิดคำนวณแล้ว คณิตศาสตร์ยังเป็นรากฐานของเทคโนโลยีทุกแขนง  ทั้งทางด้านคอมพิวเตอร์ วิศวกรรม และอุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นต้น ดังนั้นการมีนักคณิตศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถย่อมส่งผลเป็นอย่างมากต่อการพัฒนาเทคโนโลยี
นอกจากนั้นคณิตศาสตร์ยังเป็นวิชาที่เกี่ยวกับการให้เหตุผล กระบวนการทางคณิตศาสตร์ จะช่วยให้ผู้เรียนรู้จักการคิดและวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล คิดอย่างรอบคอบ  และรู้จักการสังเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างถูกต้อง หลักสูตรคณิตศาสตร์จะทำให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่าง ๆ เหล่านี้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ผลิตบัณฑิตด้านคณิตศาสตร์ ที่มีความรู้และความสามารถด้านคณิตศาสตร์ เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ โดยร้อยละ 80 ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้จะสามารถประกอบอาชีพในด้านดังกล่าวข้างต้น

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต

 

รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี

แนวทางการประกอบอาชีพ

  1. นักวิจัย นักวิชาการในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
  2. ครู อาจารย์ ในสถาบันการศึกษาทั้งในส่วนของรัฐและเอกชน
  3. ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
  4. นักคณิตศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
  5. นักวิเคราะห์การเงินในบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนาคารและสถาบันการเงิน
  6. นักวางแผนการผลิตในโรงงาน
  7. ประกอบอาชีพอิสระ
ชื่อปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาคณิตศาสตร์)