ข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช เชื้อสุข
สังกัด : ภาควิชาคณิตศาสตร์
โทรศัพท์ : 0 3810 3048
อีเมล : preeyanuch.ch@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ