ภาควิชาฟิสิกส์

ภาควิชาฟิสิกส์ มีความพร้อมด้านการเรียนการสอน การวิจัยและนวัตกรรม เช่น งานวิจัยทางด้านทัศนศาตร์ควอนตัมและนาโน เทคโนโลยีสุญญากาศและฟิล์มบาง ฯลฯ ภาควิชามุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มี ความรู้สามารถนำไปพัฒนาและประกอบอาชีพต่างๆ ได้

 

ภาควิชาฟิสิกส์ เปิดสอนระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ และ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์  โดยจุดเด่นของรายวิชาใน หลักสูตร คือ เน้นการฝึกฝนทักษะการวิเคราะห์  การคิดเชิงระบบ ความเป็นผู้นำ  การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคล  การทำงานเป็นทีม การศึกษาค้นขว้าหาความรู้ด้วยตัวเอง  และความรับผิดชอบ

คณาจารย์

รศ.ดร.บุญฤทธิ์ ครุนวการ
โทรศัพท์ภายใน : 3187
Email : boonlit@buu.ac.th

รศ.ดร.สรไกร ศรีศุภผล
โทรศัพท์ภายใน : 3142
Email : sorakrai_s@buu.ac.th

รศ.ดร.สรายุธ เดชะปัญญา
โทรศัพท์ภายใน : 3142
Email : sarayut@buu.ac.th

ผศ.ดร.กัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุล
โทรศัพท์ภายใน : 3063
Email : kanchaya@buu.ac.th

ผศ.ดร.กุลนารี วงค์ราช
Email : kunaree@buu.ac.th

ผศ.จักรพันธ์ ถาวรธิรา
Email : chakapun@buu.ac.th

ผศ.ดร.ชัยศักดิ์ อิสโร
โทรศัพท์ภายใน : 3140
Email : chaisak@buu.ac.th

ผศ.ดร.ณรงค์ อึ้งกิมบ้วน
โทรศัพท์ภายใน : 3172, 3152
Email : narong@buu.ac.th

ผศ.ดร.ธนัสถา รัตนะ
Email : tanattha@buu.ac.th

ผศ.ดร.นิรันดร์ วิทิตอนันต์
โทรศัพท์ภายใน : 3082
Email : nirun@buu.ac.th

ผศ.วิโรจน์ เครือภู่
โทรศัพท์ภายใน : 3015
Email : wirotek@buu.ac.th

ผศ.ดร.สิทธิ บัวทอง
Email : sitti.buathong@gmail.com

ผศ.ดร.อดิศร บูรณวงศ์
Email : adisornb@buu.ac.th

อ.ดร.จินต์จุฑา โอวกุสุมสิริสกุล
Email : jinjuta.ow@buu.ac.th

อ.ดร.ฐานวีร์ โชติจารุสวัสดิ์
โทรศัพท์ภายใน : 3143
Email : thitikor@buu.ac.th

อ.ดร.ทรงวุฒิ ฉิมจินดา
โทรศัพท์ภายใน : 3141
Email : songvudhi@buu.ac.th

อ.ดร.นุพันธ์ เขียวไม้งาม
โทรศัพท์ภายใน : 3084
Email : nupan@buu.ac.th

อ.ดร.รัฐชัย ปิ่นชัยพัฒน์
Email : rattachai.pi@buu.ac.th

อ.ดร.อรรถพล เชยศุภเกตุ
โทรศัพท์ภายใน : 3147
Email : attapol@buu.ac.th

อ.ชัยณรงค์ แต้พานิช
Email : chainaro@buu.ac.th

อ.นิวร ศรีคุณ
Email : nivorn@buu.ac.th

อ.ภาณุพงศ์ บุญเพียร
โทรศัพท์ภายใน : 3152
Email : panupong@buu.ac.th

เจ้าหน้าที่

นายทวีศักดิ์ คำไทย
พนักงานผลิตทดลอง
โทรศัพท์ภายใน : 3145
Email : tawee-sak@buu.ac.th

น.ส.เบญจพร ยศบุรุษ
นักวิทยาศาสตร์
Email : benjaphorn.yo@buu.ac.th

น.ส.พลอยภูรี สหายา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ภายใน : 3145
Email : tasupa@go.buu.ac.th

นายสุรพงษ์ ธงชัย
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ภายใน : 7528
Email : surapongg@go.buu.ac.th

อ.ภาณุพงศ์ บุญเพียร
หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์

คลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์ สอวน. ภาคตะวันออก
รายการ ร้อยเรื่องเมืองไทยกับ สอวน. | ช่อง Youtube : POSN Channel