วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

ข้อมูลทั่วไป

 

"พัฒนานักฟิสิกส์ บูรณาการงานวิจัย มุ่งสร้างนวัตกรรมสู่สังคม อย่างมีคุณธรรม"

 

          แม้ว่าปัจจุบันยังไม่มีองค์กรวิชาชีพที่ชัดเจนแต่บุคลากรทางด้านฟิสิกส์ได้รับการยอมรับและมีบทบาทในด้านต่างๆ หลากหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นนักวิจัยในหน่วยงานต่างๆ ครู อาจารย์ วิศวกร นักวิจัย และพัฒนาเครื่องมือหรือผลิตภัณฑ์ นักวิเคราะห์ ระบบ งานทางด้านไอทีในสถาบันการเงินต่างๆ จนถึงงานในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในองค์การต่างๆ ของรัฐบาลและเอกชน ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าความรู้ความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ต่างๆ ที่มีรากฐานจากวิชาฟิสิกส์เป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการประกอบอาชีพ นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ความรู้ ความเข้าใจ จินตนาการ ความสร้างสรรและทักษะต่างๆ ของนักฟิสิกส์เป็นรากฐานที่สำคัญในการก่อให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ผลกระทบกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นปัจจุบัน ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรทางด้านฟิสิกส์ให้มีความรู้ในระดับมูลฐานอย่างถ่องแท้ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ที่ลึกซึ้ง และจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ทางฟิสิกส์ โดยเฉพาะฟิสิกส์สมัยใหม่ ควอนตัมฟิสิกส์กับวิทยาศาสตร์แขนงอื่นๆ เพื่อให้เกิดเป็นนวัตกรรมที่
เป็นประโยชน์ สร้างองค์ความรู้และมูลค่า จึงถือเป็นพันธกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาประเทศ ซึ่ง
ทางหลักสูตรได้ปรับปรุงและพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองพันธกิจที่สำคัญนี้

 

รายละเอียดหลักสูตร

 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

     เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้ มหาบัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้

 1. นำความรู้ทางฟิสิกส์มาตอบโจทย์และแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และปัญหาสังคมที่ต้องอาศัยหลักการทางฟิสิกส์ เพื่อตอบโจทย์ได้อย่างเหมาะสม เที่ยงตรง โดยคำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้องเชิงวิชาการ
 2. แสดงออกซึ่งภาวะผู้นำในสาขาฟิสิกส์ และให้ความร่วมมือในการจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. มีแนวคิด หลักการ การบูรณาการงานวิจัยเพื่อต่อยอดเป็นนวัตกรรมทางฟิสิกส์ที่โดยอยู่บนพื้นฐานของการวิจัยฟิสิกส์ระดับขอบเขต
 4. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมส่วนรวม เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี พร้อมทั้งมีการจัดการทางอารมณ์ยอมรับความคิดที่แตกต่างด้วยใจยุติธรรม
 5. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและการค้นคว้าหาข้อมูล รวมทั้งสามารถนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 6. ปรับใช้ความรู้และทักษะด้านการวิจัย การสื่อสาร การนำเสนอผลงานเพื่อประกอบอาชีพทั้งในภาคราชการและภาคอุตสาหกรรมทั้งในระดับชุมชุนและในระดับสูงอาทิ เช่น การปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต การวิจัยและการพัฒนาและการควบคุมคุณภาพในระดับเทคโนโลยีควอนตัมและนาโน เป็นต้น
 7. มีนิสัยในการเรียนรู้ตลอดชีวิต รู้ทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมสมัยใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้


 จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 • แผน ก แบบ ก 1    ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต
 • แผน ก แบบ ก 2    ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต

 

 รูปแบบของหลักสูตร 

          รูปแบบ:  หลักสูตรปริญญาโท
          ภาษาที่ใช้: หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
          การรับเข้าศึกษา: รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยได้ดี
          ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่น (ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือชุมชน): เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
          การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา: ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

 

 ระบบการจัดการศึกษา 

 • ระบบทวิภาคระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
 • ไม่มีภาคฤดูร้อน

แนวทางการประกอบอาชีพ

 • ประกอบอาชีพนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาทั้งในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน รวมถึงนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
ชื่อปริญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาฟิสิกส์)