ข้อมูลบุคลากร

รองศาสตราจารย์ ดร.สรายุธ เดชะปัญญา
สังกัด : ภาควิชาฟิสิกส์
โทรศัพท์ : 0 3810 3142
อีเมล : sarayut@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ