ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ ดร.รัฐชัย ปิ่นชัยพัฒน์
สังกัด : ภาควิชาฟิสิกส์
โทรศัพท์ : 0 3810
อีเมล : rattachai.pi@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ