ข้อมูลบุคลากร

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์ ครุนวการ
สังกัด : ภาควิชาฟิสิกส์
โทรศัพท์ : 0 3810 3187
อีเมล : boonlit@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ