ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ ดร.ฐานวีร์ โชติจารุสวัสดิ์
สังกัด : ภาควิชาฟิสิกส์
โทรศัพท์ : 0 3810 3143
อีเมล : thitikor@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ