ข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุล
สังกัด : ภาควิชาฟิสิกส์
โทรศัพท์ : 0 3810 3063
อีเมล : kanchaya@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ