ข้อมูลบุคลากร

รองศาสตราจารย์ ดร.สรไกร ศรีศุภผล
สังกัด : ภาควิชาฟิสิกส์
โทรศัพท์ : 0 3810 3142
อีเมล : sorakrai_s@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ