ข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลนารี วงค์ราช
สังกัด : ภาควิชาฟิสิกส์
โทรศัพท์ : 0 3810
อีเมล : kunaree@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ