ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ ดร.ทรงวุฒิ ฉิมจินดา
สังกัด : ภาควิชาฟิสิกส์
โทรศัพท์ : 0 3810 3141
อีเมล : songvudhi@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ