วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา

ข้อมูลทั่วไป

"หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ศึกษา เป็นหลักสูตรระดับปริญาโทที่มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านทฤษฎีและปฺฏิบัติในศาสตร์ทางด้านฟิสิกส์และสามารถวิเคราะห์ บูรณาการได้อย่างเป็นระบบ พร้อมเป็นแบบอย่างที่ดีทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยบรรณในวิชาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ในศาสตร์ทางฟิสิกส์อย่างถ่องแท้ที่ใช้ในโรงเรียน ตามแนวทางจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21"

 

          ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ตระหนักถึงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ เพื่อให้เข้าใจเนื้อหาฟิสิกส์อย่างถ่องแท้ ในการพัฒนาการการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาฟิสิกส์ศึกษา รับครูที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์หรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์สอนฟิสิกส์ในโรงเรียนมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่นๆ ที่มีประสบการณ์สอนฟิสิกส์ในโรงเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา เข้าศึกษาเพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในการวิจัยด้านฟิสิกส์ศึกษาตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์และเสริมสร้างการศึกษาให้บุคลากรด้านการสอนในโรงเรียน เพื่อให้มีการพัฒนาบุคลากรให้ทันความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาเนื้อหาและการสอนในหลักสูตรทางด้านฟิสิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ และท าการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2549 ได้ปรับรายวิชาให้เหมาะสมกับกลุ่มสาระรายวิชาที่สอนในโรงเรียน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนที่เป็นครูประจำการในโรงเรียนมากขึ้น ในปี พ.ศ. 2554 ได้ปรับเนื้อหาหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และในปัจุจบัน พ.ศ. 2563 ได้มีการออกแบบสอบถามความคิดเห็นของหลักสูตรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนำผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถาการณ์ปัจจุบันโดยเน้นให้หลักสูตรมีการเรียนการสอนเกี่ยวข้องและ/หรือเป็นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์โดยเน้นศาสตร์ทางฟิสิกส์เพิ่มมากขึ้น โดยมีการจัดระบบความคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีเหตุผล ในการส่งเสริมให้ครูให้มีความรู้ความสามารถด้านการสอนวิชาฟิสิกส์ให้ถูกต้องและทันสมัยโดยบูรณาการความรู้ทางฟิสิกส์ร่วมกับศาสตร์อื่น เพื่อสรุปเป็นองค์ความรู้ใหม่ในการนำไปสู่การปรับปรุงการเรียนการสอน การคิดค้นนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีใหม่ได้ ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา (พ.ศ. 2564-2567) ที่ต้องการพัฒนากำลังคนระดับสูงเพื่อรองรับระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคตะวันออก รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดชีวิตและทักษะอนาคตประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ในด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตและปฏิรูปกระบวนการการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
 

รายละเอียดหลักสูตร

 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

     เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้ มหาบัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้

 1. สามารถเป็นแบบอย่างและสามารถทำงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีคุณธรรมจริยธรรมทางและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
 2. มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาวิชาฟิสิกส์เพื่อใช้การเรียนการสอนในสถานศึกษาและสามารถอธิบายความรู้และประยุกต์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะส
 3. สามารถนำความรู้ทางฟิสิกส์มาบูรณาการร่วมกับศาสตร์อื่น เพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมไปใช้ในการเรียนการสอนได้
 4. มีทักษะในการเรียนรู้การทำงานและการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21
 5. สามารถนำเสนอผลงานทางวิชาการทางด้านฟิสิกส์ศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพได้


 จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 • แผน ก แบบ ก 2    ไม่น้อยกว่า  37 หน่วยกิต
 • แผน ข                  ไม่น้อยกว่า  37 หน่วยกิต 

 

 รูปแบบของหลักสูตร 

 • รูปแบบ:  หลักสูตรปริญญาโท
 • ภาษาที่ใช้: หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
 • การรับเข้าศึกษา: รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยได้ดี
 • ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่น (ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือชุมชน): เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
 • การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา: ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

 

 ระบบการจัดการศึกษา 

 • ระบบทวิภาคระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ โดยจัดการศึกษารวม 4 ภาคการศึกษา ปีการศึกษาที่ 1 มี 1 ภาคการศึกษา เป็นภาคการศึกษาฤดูร้อน เรียนในที่ตั้ง ปีการศึกษาที่ 2 มี 3 ภาคการศึกษา โดยภาคการศึกษาตอนต้นและภาคการศึกษาตอนปลาย เรียนเแบบออนไลน์ และภาคศึกษาฤดูร้อน เรียนในที่ตั้ง
 • มีภาคฤดูร้อน จำนวน 2 ภาค ภาคละ 8 สัปดาห์

แนวทางการประกอบอาชีพ

 • ประกอบอาชีพเป็นครูทั้งในระบบราชการและภาคเอกชน
   
ชื่อปริญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา)