ข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อึ้งกิมบ้วน
สังกัด : ภาควิชาฟิสิกส์
โทรศัพท์ : 0 3810 3172, 3152
อีเมล : narong@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ