วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

"มุ่งสร้างนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ ที่สามารถนำ ความรู้และไปประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมในการประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อตอบสนอง ต่อนโยบายการผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ เพื่อเป็นผู้นำสังคมในการเป็น สมาชิกประชาคมอาเซียน"

ข้อมูลทั่วไป

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ เป็นหลักสูตรที่ผลิตนักวิชาการ นักวิจัย ผู้ประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ เพื่อรองรับความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในประเทศและสมาชิกประชาคมอาเซียน

รายละเอียดหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ผลิตบัณฑิตด้านฟิสิกส์ ที่มีความรู้และความสามารถด้านฟิสิกส์  เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ โดยร้อยละ 80 ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ จะสามารถประกอบอาชีพในด้านดังกล่าวข้างต้น

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต

 

รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี

แนวทางการประกอบอาชีพ

ประกอบอาชีพเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักวิชาการ ในภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ ในหน่วยงานของภาคเอกชนและประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องได้

ชื่อปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาฟิสิกส์)