ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ ดร.นุพันธ์ เขียวไม้งาม
สังกัด : ภาควิชาฟิสิกส์
โทรศัพท์ : 0 3810 3084
อีเมล : nupan@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ